Om stiftelsen hemmet

Stiftelsen Hemmet

När stiftelsen Karlskrona sjukhem bildades 1882 var avsikten att inrätta ett vårdhem för obotligt eller långvarigt sjuka kvinnor. En fastighet köptes in på Pantarholmen i Karlskrona. På fastigheten fanns ett äldre trähus som renoverades och den 3 oktober 1888 togs den första patienten emot. På den tiden fanns inte Tullparken utan där var det hav.
Karlskrona sjukhem 1888
Hus A - Sjukhemmet utmed Kvarngatan.

Efter det att stiftelsen har hållit flera donationer och Carlskrona stad kostnadsfritt överlåtit tomtmark byggdes ett nytt sjukhem utmed Kvarngatan på Pantarholmen. Sjukhemmet invigdes 1902 och innehöll 25 sjukrum.

Ny inriktning

I samband med att Landstinget under 1940-talet tog över vården av långtidssjukskrivna ändrade stiftelsen inriktning och började inackordera friska men vårdbehövande åldringar såväl kvinnor som män. I samband med detta ändrades också stiftelsens stadgar och ett nytt namn antogs, Stiftelsen Hemmet.

Enligt de nya stadgarna var Stiftelsen Hemmets ändamåt att i ”Stiftelsens fastighet bereda hem åt äldre aktningsvärda kvinnor och män, företrädesvis från Karlskrona men i mån av plats, även från andra orter inom Blekinge”. Dessa stadgar gäller fortfrande.

Till-, Ny- och ombyggnader

1947 stod ytterligare en byggnad färdig utmed Landsvägsgatan. Detta hus inrymde, förutom personalrum, en manlig avdelning med 37 pensionärsrum. År 1959 inreddes hitta i det gamla huset utmed Kvarngatan, vilket gav rum för ytterligare lägenheter avsedda för pensionärer. Därefter har ombyggnader och renoveringar skett i båda byggnaderna, resulterat i att de båda äldre byggnaderna innehåller 16 lägenheter och korttidsboendet Rosengården.

Hus B - Korttidsboendet Rosengården

I augusti år 2000 invigdes en ny byggnad som vetter mot Tullparken. Där finns 44 moderna och fräscha servicelägenheter anpassade för äldre, i dag omvårdnadsboendet Pantern.

År 2012 inleddes nybyggnation av ett hyreshus med adress Sunnavägen 15, Karlskrona, som stod färdigt hösten 2013. Huset innehåller 46 stycken lägenheter, 20 st 2 rums- och 26 st 3 rumslägenheter. Alla hyreslägenheter för seniorer, + 55 boende.

Hus C - vetter mot Tullparken
Hus D - +55 boendet Sunnavägen 15

Driften

Fram till 1987 drev Stiftelsen Hemmet verksamheten i fastigheten. Denna drift omöjliggjordes dock sedan Karlskrona kommun drar i anslagen för driften av verksamheten. Driften av verksamheten i de äldre husen lämnar då över till Karlskrona kommun. Såväl drift som uthyrning av lägenheter i de äldre husen ombesörjs idag av Karlskrona Kommun.

Stiftelsen Hemmet har hand om driften och uthyrning av läge i hyreshuset, + 55 boende, med adress Sunnavägen 15, Karlskrona.

Översikt hela kvarteret